ကမာၻေပၚရွိေလ တပ္မ်ား၏္အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရး မ်ားအေျကာင္ းတစ္ေစ့တစ္ေစာင္း

ယခုအခ်ိန္မွာ အာကာသစစ္ပြဲ သို႔ေခတ္သစ္စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝးေနေသးသည္မွာမွန္ေသာ္လည္းေခတ္သစ္စစ္ေအး တိုက္ပြဲမ်ားတြင္အားၿပိဳင္လာမႈမ် ားတြင္ေလတပ္၏အခန္းက႑မ်ားႏွင့္ေလတပ္၏မဟာဗ်ဳဟာသေဘာ တရားမ်ားသည္ဒုတိယကမာၻစစ္မွစတင္ၿပီးတျဖည္းျဖည္း အေရးႀ ကီးလာခဲ့ သည္။ တျဖည္းျဖည္းလည္း ႏိုင္ငံတိုင္းလိုလိုေလတပ္အားအင္မ်ားအၿပိဳင္အဆိုင္အားျဖည့္လာခဲ့သည္။world war2မွစတင္ၿပီး ေလေၾကာင္းစြမ္းအားကို အကူညီယူၿပီး မတိုက္ခဲ့ေသာစစ္ပြဲမ်ားမွာလက္ခ်ိဳးေရလို႔ရေအာင္ ရွားပါးလွသည္။ ပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးမဟာဗ်ဳဟာမ်ားတြင္ေအာက္ပါအတိုင္းေလတပ္၏အခန္းက႑အေနျဖင့္ကူညီေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည္။

(1)ေလေၾကာင္းပစ္ကူ(Airsupport)
(2)ေလယဥ္တင္စစ္ဆင္ေရး(Air transport operation)
(3)ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရး(air- bone operation)
(4)ေလေၾကာင္းမွေထာက္ပံ့ျခင္း(Air supply)
(5)ေလေၾကာင္းကင္းေထာက္ျခင္း(Air reconnaissance)
(6)အထူးစစ္ဆင္ေရးမ်ား(special
operation)စသည္တို႔ျဖစ္သည္။
(၁)အနီးကပ္ေလေၾကာင္းပစ္ကူး(close air support)

ေလေၾကာင္းပစ္ကူကို ေျမျပင္မွ မိမိတို႔ေျခလ်င္တပ္မ်ားမွ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္မွာ ထားေသာပစ္မွတ္ကို ေျခမႈန္းရန္ျဖစ္သည္။အနီးကပ္ေလေၾကာင္းပစ္ကူကိုေတာင္းခံရာမွာ တိုက္ပြဲအေျခအေနကို အေသးစိတ္နားလည္ထားေသာ တပ္မႈးမွ ပစ္မွတ္အမာ( hardtarget)ပစ္မွတ္အေပ်ာ(့ softtarget)စသည္ကိုခြဲျခားစိတ္ျဖာၿပီးေတာင္းဆိုရသည္။ ထိုမွသာလ်င္ သင့္ေတာ္မည့္ ေလယဥ္အမ်ိဳးအစားလက္နက္အမ်ိဳးစားမ်ား (weaponcombination)ကို ဦးစီးမ်ားက ေ႐ြးခ်ယ္ ေစလႊတ္လို႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေျခမႈန္းမည့္ ေလယဥ္မ်ားအား ပစ္မွတ္ၫႊန္ျပရန္ေရွ႕တန္းေလေၾကာင္းထိန္း FAC (forward air controller)ကို အသုံးျပဳၾကသည္။ အနီးကပ္ေလေၾကာင္းပစ္ကူ အမ်ိဳးအစားကို၂မ်ိဳးခြဲျခားထားႏိုင္သည္။(၁)ႀကိဳတင္အကူေတာင္းခံထားျခင္း(pre-planned support)ႏွင့္ လ်ပ္တျပက္အကူညီ(immediate support)ဟူ၍ခြဲျခားႏိုင္သည္။ထို အေျခအေနမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး အကူညီေတာင္းခံပုံတို႔လည္းကြားျခားပါသည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္မွာ စတင္ၿပီးေလေၾကာင္းတိုက္႐ိုက္အကူကို စတင္သုံးဆြဲလာခဲ့သည္။ေလေၾကာင္းအားကအေျမာက္ပစ္အားသည္ေျခလ်င္တပ္ဖြဲ႕မ်ားထံလက္လွမ္းမမွီေသာေနရာမ်ားသို႔ထပ္မံFiresupportေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
.
ဂ်ာမနီ၏ပိုလန္ႏွင့္ျပင္သစ္ထိုးစစ္မ်ားမွာေလေၾကာင္းပစ္အားအနီးကပ္ကိုပထမဆုံးစတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္ဤေဝဟင္ေျမျပင္ပစ္ကူျဖင့္ဂ်ာမန္ေျခလ်င္တပ္သည္ ရန္သူခံစစ္ေၾကာင္းကို လ်ပ္တျပက္ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ၿပီးရန္သူ႔အတြင္းပိုင္းဆီသို႔ခ်ီတက္စစ္ဆင္ ရန္ျဖစ္သည္။ဂ်ာမန္တို႔၏ စတူကာအခ်ိဳ႕က ေရွ႕တန္းပစ္မွတ္ကို ေျခမႈန္းေနခ်ိန္မွာအျခားတိုက္ေလယာဥ္ေတြကရန္သူ႔ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတို႔ကိုျဖတ္ေတာက္တိုက္ခိုက္သည္ထို႔အျပင္ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕သို႔ရန္သူေလေၾကာင္းအကူေရာက္မလာႏိုင္ေအာင္ၾကားျဖတ္ဟန္႔တားေပးသည္ဤနည္းဗ်ဳဟာကို စပိန္ထိုးစစ္မ်ား၌ ဂ်ာမန္တို႔ကစတင္အသုံးျပဳခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ မြန္းမံအသုံးျပဳခဲ့သည္။Facအယူအဆဟာလည္း ထိုမွ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ထိုခ်ိန္ဂ်ာမာန္ကေလေၾကာင္းစြမ္းအားကိုထိေရာက္စြာအသုံးျပဳေနခ်ိန္တြင္ မဟာမိတ္တို႔မွ ေလေၾကာင္းအကူသည္ ေတာ္ဝင္ေလတပ္(RAF)ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုၾကည္းတပ္မေတာ္၏ေလတပ္USAAFတို႔သည္ ထိုဗ်ဳဟာတို႔ ႏွင့္ မရင္းႏွီးေသးပါ။

( 2)သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈစစ္ဆင္ေရး (Air transport operation)

လက္႐ုံးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို တဈနေရာမွတဈနေရာသ်ဳ႕ သယ္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ဤေနရာမွာ ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ သေဘာတရားျခင္း မတူညီသည္ကို သတိျပဳရန္လို အပ္ေပသည္။ ကြာျခားသည့္ အခ်က္မွာတိုက္ပြဲးေျမျပင္သို႔တိုက္႐ိုက္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲမိမိနယ္ေျမ(သို႔)မဟာမိတျႏယျမႇလေယေဉၾကႇျငးၾသဳ႕တိုကၿရိဳကၿပိဳ႕ေဆာငေျပးခွျငးဖွဈသညႀထိဳနေရာမွာလိုအပျခကြႁမြားလျညးရွိပသေျည။သယၾယဴပို႔ေဆာငေျရး ေလယာဥ္သည္ လက္နက္မဲ့ျခင္း ေႏွးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကြင္းသို႔ဆင္းရန္ခ်ဥ္းကပ္လာစဥ္ ေျမျပင္မွ ပဈခတ်ခြင်းက်ဳ သတိျပဳရန္ လိုအပ္ေပသည္။မိမိေလေၾကာင္းအကဲသာမွသာသုံးသင့္သည္ဆင္းမည့္ေနရာပတ္လည္တြင္ safetyရွိေအာင္ အရင္လုပ္ရသည္။ထို႔ျပင္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရမည့္ weightကန္႔သတ္ခ်က္ရွိသည္။ေလယာဥ္ကသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရမည့္ၾကာခ်ိန္EET(Estimated elapse time)ကုန္ခ်ိန္(pay load)စသည္တို႔ကို ခ်ိန္ရသည္ကုန္က်စားရိတ္လည္းမ်ားၿပီးခ်ိန္ညႇိတြက္ခ်က္ရသည္။ေပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္(faxibility)ရွိရန္လည္းေလ့က်င့္ထားရသည္။

ဤနည္းဗ်ဳဟာကိုစတင္အသုံးျပဳသူမွာလည္းဂ်ာမန္ပင္ျဖစ္သည္။ရီပတ္ဗလီကန္ စပိန္အစိုးရကိုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဖရန္ကိုတိုက္စဥ္က ဂ်ာမာန္မွစစ္သည္၁၀၀၀၀၀ကိုေမာ္႐ိုကိုမွ စပိန္သို႔ တိုက္႐ိုက္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။့ WW2မွ ျမန္မာျပည္တိုက္ပြဲျဖစ္စဥ္မွာလည္း ဂ်ပန္တို႔ ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ျခင္းခံထားရေသာ အႏၵိယတပ္မ၅ခုကိုအမွတ္၁၄တပ္ေတာ္ တပ္ေတာ္မႈးဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစလင္းႏွင္အေရွ႕မဟာမိတ္အေမရိကန္ေလတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဆာတိတ္မဲယာတို႔က ေလေၾကာင္းေထာက္ကူမ်ားေပးခဲု႔ေသာေၾကာင့္ မိမိတပ္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေပါင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ထို႔အျပင္ အင္ဖားတိုက္ပြဲမွာလည္းပဲ ေလယဥ္အေခါက္ေရေပါင္း၈၀၀၀၀ခန္ပ်ံသန္းၿပီးရိကၡာ တန္ခ်ိန္၇၆၀၀၀၀ပို႔ခဲ့ၿပီး အျပန္ခရီးတြင္ လူနာ၃ေသာင္းခန္႔သယ္ထုတ္သြားႏိုင္ခဲ့သည္။ထိုတိုက္ပြဲမွာ ဂ်ပန္တို႔ဘက္မွာ ေတာ္ေတာ္အထိနာခဲ့ၿပီးထိုးစစ္အသစ္ မဆင္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ထိုတိုက္ပြဲသ ည္ ၿဗိတိသ်တို႔ ျမန္မာျပည္ကို ဂ်ပန္တို႔လက္မွ ျပန္လည္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

( 3)ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရး(Air-borneoperation)

ဤစစ္ဆင္ေရးသည္ တိုက္ပြဲဝင္မည့္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားကိုကို ေလယဥ္မွ ေလထီးျဖင့္ျဖစ္ေစ ရဟတ္ယဥ္ဆင္းသက္၍ျဖစ္ေစ တိုက္ပြဲေျမျပင္( battle ground )သို႔ တိုက္႐ိုက္ ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သူရဲ႕အားသာခ်က္က ရန္သူကို အငိုက္ဖမ္းႏိုင္ျခင္း ၊ေျမျပင္ေရာက္သည္ႏွင့္တဆက္တည္းတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ျခင္း၊ တို႔ျဖစ္သည္။သို႔ေပမယ့္လည္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားလည္းရွိေပသည္။ရန္သူ၏ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုခံရႏိုင္ျ ခင္း၊ရာသီဥတုအေျခအေန၊ အခ်ိန္၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္ဆင္ေရးကို စတင္သတိထားမိျခင္းမွာ ဂ်ာမာန္တို႔ ခရိကြၽန္းကို ဂ်ာမာန္ေလထီးတပိဖြဲ႕ဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္စီးနင္းတိုက္ခိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။၁၉၄၁ခုနစ္ ေမလ၂၀ရက္မွာ ဂရိတြင္ အေျခစိုက္ထားေသာဂ်ာမာန္ေလယာဥ္မ်ားက ခရိကြၽန္းကိုဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းျပင္းျပင္းထန္ထန္ျဖင့္စတင္ခဲ့သည္။ဗုံးႀကဲၿပီးၿပီးျခင္းမွာပဲေလထီးစစ္သည္၇၀၀၀ဆင္းသက္ခဲ့သည္။ေနာက္၂ရက္အၾကာမွာစက္မဲ့ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ထပ္မံေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ေနာက္ဆုံးတပ္မ၃ခုအင္အားကိုကြၽန္းေပၚပို႔ၿပီး၇ရက္အၾကာတိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။
ေလေၾကာင္းခ်ီစစ္နည္းဗ်ဳဟာက်င့္သုံးမႈတြင္ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ဂ်ာမန္တို႔ထက္ေနာက္က်ခဲ့သည္။ဂ်ာမန္တို႔ခရိကြၽန္းကိုသိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေသာအခါမွသာစတင္သတိထားမိခဲ့သည္ၿဗိတိန္တို႔သည္၁၉၄၀ေရာက္မွသာပထမဆုံးေလေၾကာင္းခ်ီတပ္ကိုဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီးစစၥလီစစ္ဆင္ေရးတြင္စတင္သုံးျပဳခဲ့သည္။

(4)ေလေၾကာင္းေထာက္ပံ့ေပးျခင္း(Air supply)

ရိကၡာ က်ည္ ေဆးဝါးစသည္တို႔ကိုေလယဥ္ကြင္းသို႔ျဖစ္ေစ DZ(dropping zone)သို႔ ေလေပၚမွေလထီးႏွင့္ျဖစ္ေစသတ္မွတ္ထားေသာေနရာသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ေလေၾကာင္းမွပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။DZခင္းထားေသာေနရာသို႔ေလယာဥ္ေပၚမွခ်မည္ဆိုပါကသတ္မွတ္ထားေသာေနရာသည္ ေလယာဥ္ေပၚမွရွင္းလင္းစြာျဖစ္ရန္လိုသည္။ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ကာျမင္ကြင္းကိုရွင္းလင္းစြာျမင္ရန္လိုအပ္သည္။ထို႔အျပင္ ဆူးေျငာင့္ေရကန္ ေရအိုင္ ဗြက္စသည္တို႔ကိုလည္း
သတိျပဳရန္လိုအပ္ေပသည္။ရန္သူ၏ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ျခင္းကိုမခံရေအာင္လည္းႀကိဳတင္ရွင္းထားရန္လည္းလိုအပ္ေပသည္။
၁၉၄၄ဧၿပီလ၂ရက္ေန႔ဂ်ပန္တို႔သည္

အႏၵိယသို႔ထိုးစစ္စတင္ခဲ့သည္။ ၿဗိတိသ်ပ္မေတာ္ အမွတ္၄တပ္မႀကီးကို အင္ဖားတြင္ျဖတ္ေတာက္ထားခဲ့သည္။ ေျမျပင္မွဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ေထာက္ပံေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစတင္ၿပီးေျမျပင္ေထာက္ပံ့ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ားျပန္လည္ပြင့္သြားသည့္ေမလလယ္ထိေလေၾကာင္းေထာက္ပံ့တစ္ခုတည္းသာရွိခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္းမွ ရိကၡာမ်ား ေဆးဝါးမ်ားက်ည္ဆံမ်ားေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ ေနာက္တခုမွာျမန္မာျပည္စစ္မ်က္ႏွာရွိခ်င္းဒစ္စစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ေလယာဥ္ေခါက္ေရ၆၆၀ျဖင့္ဝန္တင္လား၁၃၆၀ႏွင့္စစ္ပစၥည္းတန္ခ်ိန္၂၅၀တန္ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ရန္သူတပ္ဖြဲ႕ထဲတြင္စိမ့္ဝင္ေနေသာ မဟာမိတ္တပ္မ်ားကို လႏွင့္ခ်ီကာေထာက္ပံမႈေပးခဲ့သည္။

( 5)ေလေၾကာင္းမွကင္းေထာက္ျခင္း(Airreconnaissance)

မ်က္ျမင္ !အီလက္ထေရာနစ္(သို႔)အာ႐ုံခံနည္းလမ္းမ်ားကို သုံးကာေလေၾကာင္းမွ သတင္းစုေဆာင္းရယူျခင္းျဖစ္သည္။လက္နက္တပ္ဆင္ကင္းေထာက္ျခင္းလူမပါေသာေလယာဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္လွမ္းျခင္းစသည္တို႔အက်ဴံံးဝင္သည္။

ျမန္မာ့ေလတပ္ ၏ပထမဆုံးတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့ မဲေခါင္စစ္ဆင္ေရးတြင္ Air Partol နည္းပညာျဖင့္ ဆီးျဖဳးရီတိုက္ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေလးလုံးအင္ဂ်င္တပ္ ရန္သူေလယာဥ္ကို ပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေလသူရဲျဖစ္ေသာဗိုလ္ပီတာမွာလည္းဤတိုက္ပြဲတြင္က်ဆုံးခဲ့သည္။ရန္သူေလယာဥ္ဝင္လာသည္ကိုေရဒါမွေထာက္လွမ္းမိျခင္းမဟုတ္ေပ။AOPေလယာဥ္ငယ္ျဖင့္ ကင္းေထာက္ပ်ံသန္းေနစဥ္တြင္ရန္သူဘက္မွ မိမိေလယဥ္ အမွတ္ျဖင့္ရိကၡာမ်ားခ်ေပးရန္DZ (droppingzone)ခင္းေပးခဲ့ျခင္းအေပၚသုံးသပ္ကာတိုက္ေလယာဥ္သုံးစီးလႊတ္ကာ ၾကားျဖတ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

(6)အထူးစစ္ဆင္ေရး (special operation)

သမာ႐ိုးက်စစ္ဆင္ေရးမဟုတ္ပဲ သီးျခား ျပဳလုပ္ေပးရေသာစစ္ဆင္ေရးျဖစ္သည္။ အီလက္ထေရာနစ္စစ္ဆင္ေရး(electronic warfare)/ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး(psychological warfare)/လ်ိဳ႕ ဝွက္စစ္ဆင္ေရး (ckandestine operation) /ေလေၾကာင္းမွလူနာေ႐ြ႕ထုတ္ျခင္း(medical evacuation)/ ေလေၾကာင္းဆက္သြယ္ေရး(communication flight)စသည္တို႔ပါဝင္သည္။၁၉၄၁ ဒီဇင္ဘာလ ၇ရကေျႏ့တွျင ေလယဥ္အသုတ္ ၃သုတ္ခြဲကာ ပုလဲဆိပ္ကမ္းသို႔ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ျခင္းမ်ား အေမရိကန္တို႔ မွ ဟီ႐ိုရွီးမားနာဂါဆာကီသို႔ႏူျဖင့္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းမ်ား operation oakျဖစ္ေသာ မူဆိုလီနီကို အီတလီမ်ားထံမွ ကယ္တင္ခဲ့ေသာစစ္ဆင္ေရးမ်ားစသည္တို႔သည္ေလတပ္အထူးစစ္ဆင္ေရးျဖစ္ေပသည္။

စစ္မဟာဗ်ဳဟာမ်ားသည္ တစ္သမတ္တည္း တည္တံ့မေနပါ။အဘယ့္ေၾကာင့္စစ္မဟာဗ်ဳဟာမ်ားသည္ ေျပာင္းလဲေနၾကပါသနည္း။အဘယ္ေၾကာင့္ေျပာင္းလည္းရသနည္းသိပၸံပညာမ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားသည္အဆက္မျပတ္တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ နည္းဗ်ဳ ဟာ အသစ္အသစ္မ်ားကိုခ်မွတ္ကာမိမိဘက္မွအသာစီးရရန္ရန္သူတို႔စစ္မဟာဗ်ဳဟာ၊ႏိုင္ငံေရး /နည္းပညာ/အတိတ္စစ္ပြဲသင္ခန္းစာ/ /ဘက္မညီေသာအေနအထားလက္နက္ၿပိဳင္ဆိုင္မႈစသည္တို႔ေပၚမူတည္ေျပာင္းလည္းေပးေနရသည္။ စစ္မဟာဗ်ဳဟာ အေတြးေခၚရွင္မ်ားသည္ အေတြ႕အႀကဳံ ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအရ
အမွန္ကန္ဆုံးျဖစ္မည့္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ားကို ေတြးေခၚၾကပါသည္။ မည္သည့္နည္းဗ်ဳဟာမဆိုမွားသည္မွန္သည္ကို တိုက္ပြဲမၿပီးခင္ ဆုံးျဖစ္မရႏိုင္ေပ။ေဝဖန္ရန္ခဲယဥ္းလွပါေပသည္။
Myo lynn Xtun
(Myanmar weapons observers)
(မွားယြင္းမႈရွိပါက စာေရးသူအားနည္းခ်က္ေၾကာင့္သာ)
မွတ္ခ်က္။ ။ဗိုလ္မႈးႀကီးကိုကိုေလး(ေလ/ၿငိမ္း)ေလေၾကာင္းစြမ္းအားပူးေပါင္းစစ္ဆင္ေရးႏွင့္ေခတ္သစ္သေဘာတရာ/ေကာင္းကင္ျပာႀကီး//ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲ တို႔မွထုတ္ႏုတ္ေရးသားသည္။

Unicode

ယခုအချိန်မှာ အာကာသစစ်ပွဲ သို့ခေတ်သစ်စစ်ပွဲများနှင့် အလှမ်းဝေးနေသေးသည်မှာမှန်သော်လည်းခေတ်သစ်စစ်အေးတိုက်ပွဲများတွင်အားပြိုင်လာမှုများတွင်လေတပ်၏အခန်းကဏ္ဍများနှင့်လေတပ်၏မဟာဗျုဟာသဘောတရားများသည်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှစတင်ပြီးတဖြည်းဖြည်း အရေးကြီးလာခဲ့သည်။ တဖြည်းဖြည်းလည်း နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုလေတပ်အားအင်များအပြိုင်အဆိုင်အားဖြည့်လာခဲ့သည်။world war2မှစတင်ပြီး လေကြောင်းစွမ်းအားကို အကူညီယူပြီး မတိုက်ခဲ့သောစစ်ပွဲများမှာလက်ချိုးရေလို့ရအောင် ရှားပါးလှသည်။
ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးမဟာဗျုဟာများတွင်အောက်ပါအတိုင်းလေတပ်၏အခန်းကဏ္ဍအနေဖြင့်ကူညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
(1)လေကြောင်းပစ်ကူ(Airsupport)
(2)လေယဉ်တင်စစ်ဆင်ရေး(Air transport operation)
(3)လေကြောင်းချီစစ်ဆင်ရေး(air- bone operation)
(4)လေကြောင်းမှထောက်ပံ့ခြင်း(Air supply)
(5)လေကြောင်းကင်းထောက်ခြင်း(Air reconnaissance)
(6)အထူးစစ်ဆင်ရေးများ(special
operation)စသည်တို့ဖြစ်သည်။
(၁)အနီးကပ်လေကြောင်းပစ်ကူး(close air support)

လေကြောင်းပစ်ကူကို မြေပြင်မှ မိမိတို့ခြေလျင်တပ်များမှ လိုအပ်သောအချိန်မှာ ထားသောပစ်မှတ်ကို ခြေမှုန်းရန်ဖြစ်သည်။အနီးကပ်လေကြောင်းပစ်ကူကိုတောင်းခံရာမှာ တိုက်ပွဲအခြေအနေကို အသေးစိတ်နားလည်ထားသော တပ်မှုးမှ ပစ်မှတ်အမာ( hardtarget)ပစ်မှတ်အပျော(့ softtarget)စသည်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးတောင်းဆိုရသည်။ ထိုမှသာလျင် သင့်တော်မည့် လေယဉ်အမျိုးအစားလက်နက်အမျိုးစားများ (weaponcombination)ကို ဦးစီးများက ရွေးချယ် စေလွှတ်လို့ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင် ခြေမှုန်းမည့် လေယဉ်များအား ပစ်မှတ်ညွှန်ပြရန်ရှေ့တန်းလေကြောင်းထိန်း FAC (forward air controller)ကို အသုံးပြုကြသည်။ အနီးကပ်လေကြောင်းပစ်ကူ အမျိုးအစားကို၂မျိုးခွဲခြားထားနိုင်သည်။(၁)ကြိုတင်အကူတောင်းခံထားခြင်း(pre-planned support)နှင့် လျပ်တပြက်အကူညီ(immediate support)ဟူ၍ခွဲခြားနိုင်သည်။ထို အခြေအနေများပေါ်မူတည်ပြီး အကူညီတောင်းခံပုံတို့လည်းကွားခြားပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ စတင်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ရိုက်အကူကို စတင်သုံးဆွဲလာခဲ့သည်။လေကြောင်းအားကအမြောက်ပစ်အားသည်ခြေလျင်တပ်ဖွဲ့များထံလက်လှမ်းမမှီသောနေရာများသို့ထပ်မံFiresupportပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
.
ဂျာမနီ၏ပိုလန်နှင့်ပြင်သစ်ထိုးစစ်များမှာလေကြောင်းပစ်အားအနီးကပ်ကိုပထမဆုံးစတင်အသုံးပြုခဲ့သည်ဤဝေဟင်မြေပြင်ပစ်ကူဖြင့်ဂျာမန်ခြေလျင်တပ်သည် ရန်သူခံစစ်ကြောင်းကို လျပ်တပြက် ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်ပြီးရန်သူ့အတွင်းပိုင်းဆီသို့ချီတက်စစ်ဆင် ရန်ဖြစ်သည်။ဂျာမန်တို့၏ စတူကာအချို့က ရှေ့တန်းပစ်မှတ်ကို ခြေမှုန်းနေချိန်မှာအခြားတိုက်လေယာဉ်တွေကရန်သူ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတို့ကိုဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်သည်ထို့အပြင်မြေပြင်တပ်ဖွဲ့သို့ရန်သူလေကြောင်းအကူရောက်မလာနိုင်အောင်ကြားဖြတ်ဟန့်တားပေးသည်ဤနည်းဗျုဟာကို စပိန်ထိုးစစ်များ၌ ဂျာမန်တို့ကစတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းမှာပိုမိုကောင်းမွန်အောင် မွန်းမံအသုံးပြုခဲ့သည်။Facအယူအဆဟာလည်း ထိုမှ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ထိုချိန်ဂျာမာန်ကလေကြောင်းစွမ်းအားကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနေချိန်တွင် မဟာမိတ်တို့မှ လေကြောင်းအကူသည် တော်ဝင်လေတပ်(RAF)နှင့်ပြည်ထောင်စုကြည်းတပ်မတော်၏လေတပ်USAAFတို့သည် ထိုဗျုဟာတို့ နှင့် မရင်းနှီးသေးပါ။

( 2)သယ်ယူပို့ဆောင်မှုစစ်ဆင်ရေး (Air transport operation)

လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များနှင့်လက်နက်ခဲယမ်းများကို တဈနရောမှတဈနရောသျု့ သယ်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ဤနေရာမှာ လေကြောင်းချီစစ်ဆင်ရေးနှင့် သဘောတရားခြင်း မတူညီသည်ကို သတိပြုရန်လို အပ်ပေသည်။ ကွာခြားသည့် အချက်မှာတိုက်ပွဲးမြေပြင်သို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမိမိနယ်မြေ(သို့)မဟာမိတနြယမြှလယေဉေကြှငြးသြု့တိုကရြိုကပြို့ဆောငပြေးခှငြးဖှဈသညထြိုနရောမှာလိုအပခြကွမြွားလညြးရှိပသညြေ။သယယြူပို့ဆောငရြေး လေယာဉ်သည် လက်နက်မဲ့ခြင်း နှေးခြင်းတို့ကြောင့်ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကွင်းသို့ဆင်းရန်ချဉ်းကပ်လာစဉ် မြေပြင်မှ ပဈခတျခွငျးကျု သတိပြုရန် လိုအပ်ပေသည်။မိမိလေကြောင်းအကဲသာမှသာသုံးသင့်သည်ဆင်းမည့်နေရာပတ်လည်တွင် safetyရှိအောင် အရင်လုပ်ရသည်။ထို့ပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရမည့် weightကန့်သတ်ချက်ရှိသည်။လေယာဉ်ကသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးရမည့်ကြာချိန်EET(Estimated elapse time)ကုန်ချိန်(pay load)စသည်တို့ကို ချိန်ရသည်ကုန်ကျစားရိတ်လည်းများပြီးချိန်ညှိတွက်ချက်ရသည်။ပောင်းလွယ်ပြင်လွယ်(faxibility)ရှိရန်လည်းလေ့ကျင့်ထားရသည်။

ဤနည်းဗျုဟာကိုစတင်အသုံးပြုသူမှာလည်းဂျာမန်ပင်ဖြစ်သည်။ရီပတ်ဗလီကန် စပိန်အစိုးရကိုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖရန်ကိုတိုက်စဉ်က ဂျာမာန်မှစစ်သည်၁၀၀၀၀၀ကိုမော်ရိုကိုမှ စပိန်သို့ တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။့ WW2မှ မြန်မာပြည်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်မှာလည်း ဂျပန်တို့ ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ခြင်းခံထားရသော အန္ဒိယတပ်မ၅ခုကိုအမှတ်၁၄တပ်တော် တပ်တော်မှုးဗိုလ်ချုပ်ကြီးစလင်းနှင်အရှေ့မဟာမိတ်အမေရိကန်လေတပ်ဗိုလ်ချုပ် ဆာတိတ်မဲယာတို့က လေကြောင်းထောက်ကူများပေးခဲု့သောကြောင့် မိမိတပ်များနှင့် ပြန်လည်ပေါင်းနိုင်ခဲ့သည်။ထို့အပြင် အင်ဖားတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲ လေယဉ်အခေါက်ရေပေါင်း၈၀၀၀၀ခန်ပျံသန်းပြီးရိက္ခာ တန်ချိန်၇၆၀၀၀၀ပို့ခဲ့ပြီး အပြန်ခရီးတွင် လူနာ၃သောင်းခန့်သယ်ထုတ်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ထိုတိုက်ပွဲမှာ ဂျပန်တို့ဘက်မှာ တော်တော်အထိနာခဲ့ပြီးထိုးစစ်အသစ် မဆင်နိုင်တော့ပေ။ထိုတိုက်ပွဲသ ည် ဗြိတိသျတို့ မြန်မာပြည်ကို ဂျပန်တို့လက်မှ ပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ရန် လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

( 3)လေကြောင်းချီစစ်ဆင်ရေး(Air-borneoperation)

ဤစစ်ဆင်ရေးသည် တိုက်ပွဲဝင်မည့် တပ်ဖွဲ့များကိုကို လေယဉ်မှ လေထီးဖြင့်ဖြစ်စေ ရဟတ်ယဉ်ဆင်းသက်၍ဖြစ်စေ တိုက်ပွဲမြေပြင်( battle ground )သို့ တိုက်ရိုက် ပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူရဲ့အားသာချက်က ရန်သူကို အငိုက်ဖမ်းနိုင်ခြင်း ၊မြေပြင်ရောက်သည်နှင့်တဆက်တည်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ခြင်း၊ တို့ဖြစ်သည်။သို့ပေမယ့်လည်းကန့်သတ်ချက်များလည်းရှိပေသည်။ရန်သူ၏ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုခံရနိုင်ြ ခင်း၊ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ အချိန်၊ စသည်တို့ဖြစ်သည်။

လေကြောင်းချီစစ်ဆင်ရေးကို စတင်သတိထားမိခြင်းမှာ ဂျာမာန်တို့ ခရိကျွန်းကို ဂျာမာန်လေထီးတပိဖွဲ့ဝင်များ ဝင်ရောက်စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။၁၉၄၁ခုနစ် မေလ၂၀ရက်မှာ ဂရိတွင် အခြေစိုက်ထားသောဂျာမာန်လေယာဉ်များက ခရိကျွန်းကိုဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ဗုံးကြဲပြီးပြီးခြင်းမှာပဲလေထီးစစ်သည်၇၀၀၀ဆင်းသက်ခဲ့သည်။နောက်၂ရက်အကြာမှာစက်မဲ့လေယာဉ်များဖြင့်ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့သည်။နောက်ဆုံးတပ်မ၃ခုအင်အားကိုကျွန်းပေါ်ပို့ပြီး၇ရက်အကြာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
လေကြောင်းချီစစ်နည်းဗျုဟာကျင့်သုံးမှုတွင်ဗြိတိသျှတို့သည်ဂျာမန်တို့ထက်နောက်ကျခဲ့သည်။ဂျာမန်တို့ခရိကျွန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သောအခါမှသာစတင်သတိထားမိခဲ့သည်ဗြိတိန်တို့သည်၁၉၄၀ရောက်မှသာပထမဆုံးလေကြောင်းချီတပ်ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးစစ္စလီစစ်ဆင်ရေးတွင်စတင်သုံးပြုခဲ့သည်။

(3)လေကြောင်းထောက်ပံ့ပေးခြင်း(Air supply)

ရိက္ခာ ကျည် ဆေးဝါးစသည်တို့ကိုလေယဉ်ကွင်းသို့ဖြစ်စေ DZ(dropping zone)သို့ လေပေါ်မှလေထီးနှင့်ဖြစ်စေသတ်မှတ်ထားသောနေရာသို့ရောက်ရှိအောင်လေကြောင်းမှပို့ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။DZခင်းထားသောနေရာသို့လေယာဉ်ပေါ်မှချမည်ဆိုပါကသတ်မှတ်ထားသောနေရာသည် လေယာဉ်ပေါ်မှရှင်းလင်းစွာဖြစ်ရန်လိုသည်။ရာသီဥတုကောင်းမွန်ကာမြင်ကွင်းကိုရှင်းလင်းစွာမြင်ရန်လိုအပ်သည်။ထို့အပြင် ဆူးငြောင့်ရေကန် ရေအိုင် ဗွက်စသည်တို့ကိုလည်း
သတိပြုရန်လိုအပ်ပေသည်။ရန်သူ၏ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုမခံရအောင်လည်းကြိုတင်ရှင်းထားရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်။
၁၉၄၄ဧပြီလ၂ရက်နေ့ဂျပန်တို့သည်

အန္ဒိယသို့ထိုးစစ်စတင်ခဲ့သည်။ ဗြိတိသျပ်မတော် အမှတ်၄တပ်မကြီးကို အင်ဖားတွင်ဖြတ်တောက်ထားခဲ့သည်။ မြေပြင်မှဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများ ထောက်ပံရေးလမ်းကြောင်းများပြတ်တောက်သွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစတင်ပြီးမြေပြင်ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းများပြန်လည်ပွင့်သွားသည့်မေလလယ်ထိလေကြောင်းထောက်ပံ့တစ်ခုတည်းသာရှိခဲ့သည်။ လေကြောင်းမှ ရိက္ခာများ ဆေးဝါးများကျည်ဆံများထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ နောက်တခုမှာမြန်မာပြည်စစ်မျက်နှာရှိချင်းဒစ်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည်။လေယာဉ်ခေါက်ရေ၆၆၀ဖြင့်ဝန်တင်လား၁၃၆၀နှင့်စစ်ပစ္စည်းတန်ချိန်၂၅၀တန်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ရန်သူတပ်ဖွဲ့ထဲတွင်စိမ့်ဝင်နေသော မဟာမိတ်တပ်များကို လနှင့်ချီကာထောက်ပံမှုပေးခဲ့သည်။

( 5)လေကြောင်းမှကင်းထောက်ခြင်း(Airreconnaissance)

မျက်မြင် !အီလက်ထရောနစ်(သို့)အာရုံခံနည်းလမ်းများကို သုံးကာလေကြောင်းမှ သတင်းစုဆောင်းရယူခြင်းဖြစ်သည်။လက်နက်တပ်ဆင်ကင်းထောက်ခြင်းလူမပါသောလေယာဉ်ငယ်များဖြင့် ထောက်လှမ်းခြင်းစသည်တို့အကျူံံးဝင်သည်။

မြန်မာ့လေတပ် ၏ပထမဆုံးတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ မဲခေါင်စစ်ဆင်ရေးတွင် Air Partol နည်းပညာဖြင့် ဆီးဖြုးရီတိုက်လေယာဉ်များဖြင့် လေးလုံးအင်ဂျင်တပ် ရန်သူလေယာဉ်ကို ပစ်ချနိုင်ခဲ့သည်။ လေသူရဲဖြစ်သောဗိုလ်ပီတာမှာလည်းဤတိုက်ပွဲတွင်ကျဆုံးခဲ့သည်။ရန်သူလေယာဉ်ဝင်လာသည်ကိုရေဒါမှထောက်လှမ်းမိခြင်းမဟုတ်ပေ။AOPလေယာဉ်ငယ်ဖြင့် ကင်းထောက်ပျံသန်းနေစဉ်တွင်ရန်သူဘက်မှ မိမိလေယဉ် အမှတ်ဖြင့်ရိက္ခာများချပေးရန်DZ (droppingzone)ခင်းပေးခဲ့ခြင်းအပေါ်သုံးသပ်ကာတိုက်လေယာဉ်သုံးစီးလွှတ်ကာ ကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

(6)အထူးစစ်ဆင်ရေး (special operation)

သမာရိုးကျစစ်ဆင်ရေးမဟုတ်ပဲ သီးခြား ပြုလုပ်ပေးရသောစစ်ဆင်ရေးဖြစ်သည်။ အီလက်ထရောနစ်စစ်ဆင်ရေး(electronic warfare)/ စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး(psychological warfare)/လျို့ ဝှက်စစ်ဆင်ရေး (ckandestine operation) /လေကြောင်းမှလူနာရွေ့ထုတ်ခြင်း(medical evacuation)/ လေကြောင်းဆက်သွယ်ရေး(communication flight)စသည်တို့ပါဝင်သည်။၁၉၄၁ ဒီဇင်ဘာလ ၇ရကနြေ့တှငြ လေယဉ်အသုတ် ၃သုတ်ခွဲကာ ပုလဲဆိပ်ကမ်းသို့ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခြင်းများ အမေရိကန်တို့ မှ ဟီရိုရှီးမားနာဂါဆာကီသို့နူဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းများ operation oakဖြစ်သော မူဆိုလီနီကို အီတလီများထံမှ ကယ်တင်ခဲ့သောစစ်ဆင်ရေးများစသည်တို့သည်လေတပ်အထူးစစ်ဆင်ရေးဖြစ်ပေသည်။

စစ်မဟာဗျုဟာများသည် တစ်သမတ်တည်း တည်တံ့မနေပါ။အဘယ့်ကြောင့်စစ်မဟာဗျုဟာများသည် ပြောင်းလဲနေကြပါသနည်း။အဘယ်ကြောင့်ပြောင်းလည်းရသနည်းသိပ္ပံပညာများနှင့်နည်းပညာများသည်အဆက်မပြတ်တိုးတက်လာသောကြောင့် နည်းဗျု ဟာ အသစ်အသစ်များကိုချမှတ်ကာမိမိဘက်မှအသာစီးရရန်ရန်သူတို့စစ်မဟာဗျုဟာ၊နိုင်ငံရေး /နည်းပညာ/အတိတ်စစ်ပွဲသင်ခန်းစာ/ /ဘက်မညီသောအနေအထားလက်နက်ပြိုင်ဆိုင်မှုစသည်တို့ပေါ်မူတည်ပြောင်းလည်းပေးနေရသည်။ စစ်မဟာဗျုဟာ အတွေးခေါ်ရှင်များသည် အတွေ့အကြုံ နှင့် သင်ခန်းစာများအရ
အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်မည့် နည်းဗျုဟာများကို တွေးခေါ်ကြပါသည်။ မည်သည့်နည်းဗျုဟာမဆိုမှားသည်မှန်သည်ကို တိုက်ပွဲမပြီးခင် ဆုံးဖြစ်မရနိုင်ပေ။ဝေဖန်ရန်ခဲယဉ်းလှပါပေသည်။
Myo lynn Xtun
(Myanmar weapons observers)
(မှားယွင်းမှုရှိပါက စာရေးသူအားနည်းချက်ကြောင့်သာ)
မှတ်ချက်။ ။ဗိုလ်မှုးကြီးကိုကိုလေး(လေ/ငြိမ်း)လေကြောင်းစွမ်းအားပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးနှင့်ခေတ်သစ်သဘောတရာ/ကောင်းကင်ပြာကြီး//လေကြောင်းတိုက်ပွဲ တို့မှထုတ်နုတ်ရေးသားသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *